RSS

चन्द्रशेखर अष्टकम्|

29 फरवरी


चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्‌।
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌।।
रत्नसानुशरासनं रजताश्विश्रृङ्गनिकेतनम्‌।
सिञ्जिनीकृतपन्नोगेश्वरम्च्युतानलसायकम्‌।।
क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिालयैरभिवन्दितम्‌।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।।1।।

चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्‌।
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌।।
पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम्‌।।
भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम्‌।
भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययम्‌।।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।।2।।

चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्‌।
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌।।
मत्तवारणमुख्यचर्मकृत्तोत्तरीयमनोहरम्‌।।
पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्ध्रिसरोरुहम्‌।
देवसिन्धुतरङ्गसीकरसिक्तशीर्षजटाधरम्‌।।
चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।।3।।

चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्‌।
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌।।
कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनम्‌।।
नारदागदिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुनेश्वरम्‌।
अन्धकान्धकमाश्रितामरपादपं शमितान्तकम्‌।।
चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।।4।।

चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्‌।
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌।।
यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजंगविभूषणम्‌।।
शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम्‌।
क्ष्वेडनीलमलं परश्वधधारिणं भृगधारिणम्‌।।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।।5।।

चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्‌।
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌।।
भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम्‌।।
दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिबिलोचनम्‌।
भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसंघनिवर्हणम्‌।।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम।।6।।

चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्‌।
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌।।
भक्तवत्सलमर्चिंतं निधिमक्षयं हरिदम्बरम्‌।।
सर्वभूतपतिं परात्मपरमप्रमेयमनीहरम्‌।
सोमवारिनभूहुताशनसोमपानिलखाकृतिम्‌।।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिध्यति वै यमः।।7।।

चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्‌।
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌।।
विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परम्‌।।
संहरन्तमतःपरं परमेष्टिलोकनिवासिनम्‌।
क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमावृतम्‌।।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।।8।।

चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्‌।
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌।।
मृत्युमीतमृकण्डसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ।।
यत्र कुत्र च यः पठेन्नहि तस्य मृत्युभयं भवेतु।
पूर्णायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरात्‌।।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।।9।।

यहाँ सुनिये

back to नित्योपयोगी स्तोत्र

Advertisements
 
1 टिप्पणी

Posted by on फ़रवरी 29, 2012 in नवीन

 

One response to “चन्द्रशेखर अष्टकम्|

  1. pankaj2011patel

    मार्च 11, 2012 at 3:27 पूर्वाह्न

    jsk

     

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: