RSS

गुरुनामावली

07 जून

०१. गुरु ॐ गजानन ।
०२. गुरु ॐ पंचानन।
०३. गुरु ॐ आदिनाथ ।
०४. गुरु ॐ शिवशंकर ।
०५. गुरु ॐ अत्रिनंदन ।
०६. गुरु ॐ दत्तात्रेय ।
०७. गुरु ॐ नृसिंहसरस्वती ।
०८. गुरु ॐ गङ्गाभागीरथी ।
०९. गुरु ॐ श्रीपादश्रीवल्लभ ।
१०. गुरु ॐ पार्वतीवल्लभ।
११. गुरु ॐ मच्छिन्द्रनाथ ।
१२. गुरु ॐ गोरखनाथ ।
१३. गुरु ॐ गहनीनाथ ।
१४. गुरु ॐ निवृत्तिनाथ ।
१५. गुरु ॐ ज्ञानेश्वर ।
१६. गुरु ॐ सिद्धेश्वर ।
१७. गुरु ॐ गङ्गाधरतीर्थ ।
१८. गुरु ॐ नारायणतीर्थ ।
१९. गुरु ॐ पुरुषोत्तमतीर्थ ।
२०. गुरु ॐ विष्णुतीर्थ ।
२१. गुरु ॐ वासुदेवानंद।
२२. गुरु ॐ लोकनाथतीर्थ।
२३. गुरु ॐ वामनदत्त।
२४. गुरु ॐ कवीश्वर।
२५. गुरु ॐ एकलिंग ईश्वर ।
२६. गुरु ॐ सुगंधेश्वर।
२७. गुरु ॐ गुरुपरंपरा।
२८. गुरु ॐ गुरुलीला अपरंपार।
२९. गुरु ॐ दिव्यलिंग।
३०. गुरु ॐ आत्मलिंग।
३१. गुरु ॐ नित्यानंद।
३२. गुरु ॐ मुक्तानंद।
३३. गुरु ॐ परमानंद।
३४. गुरु ॐ सर्वानन्द।
३५. गुरु ॐ चिदानन्द।
३६. गुरु ॐ सदानन्द।
३७. गुरु ॐ ब्रह्मानन्द।
३८. गुरु ॐ उमानन्द।
३९. गुरु ॐ एकनाथ।
४०. गुरु ॐ जगन्नाथ।
४१. गुरु ॐ दीनानाथ।
४२. गुरु ॐ साईनाथ।
४३. गुरु ॐ प्राणनाथ।
४४. गुरु ॐ नाथांचा नाथ।
४५. गुरु ॐ पशुपतिनाथ।
४६. गुरु ॐ त्रैलोक्यनाथ।
४७. गुरु ॐ सोमनाथ।
४८. गुरु ॐ वैजनाथ।
४९. गुरु ॐ भीमाशंकर।
५०. गुरु ॐ मल्लिकार्जुन।
५१. गुरु ॐ ॐकार ममलेश्वर।
५२. गुरु ॐ रामेश्वर।
५३. गुरु ॐ नागेश्वर।
५४. गुरु ॐ काशीविश्वेश्वर।
५५. गुरु ॐ त्र्यम्बकेश्वर।
५६. गुरु ॐ केदारेश्वर।
५७. गुरु ॐ घृष्णेश्वर।
५८. गुरु ॐ महांकालेश्वर।
५९. गुरु ॐ गोकर्ण महाबळेश्वर।
६०. गुरु ॐ कौपिनेश्वर।
६१. गुरु ॐ सर्वेश्वर।
६२. गुरु ॐ सङ्गमेश्वर।
६३. गुरु ॐ हरेश्वर।
६४. गुरु ॐ नटेश्वर।
६५. गुरु ॐ गौतमेश्वर।
६६. गुरु ॐ मदारेश्वर।
६७. गुरु ॐ कल्लेश्वर।
६८. गुरु ॐ जटेश्वर।
६९. गुरु ॐ वृद्धेश्वर।
७०. गुरु ॐ व्याडेश्वर।
७१. गुरु ॐ बाळराजेश्वर।
७२. गुरु ॐ उत्कण्ठेश्वर।
७३. गुरु ॐ योगेश्वर।
७४. गुरु ॐ परमेश्वर।
७५. गुरु ॐ देवाधिदेव।
७६. गुरु ॐ महादेव।
७७. गुरु ॐ निर्गुण।
७८. गुरु ॐ सगुण।
७९. गुरु ॐ आधार।
८०. गुरु ॐ सर्वाधार।
८१. गुरु ॐ क्षीरसिन्धु।
८२. गुरु ॐ नीलबिन्दु।
८३. गुरु ॐ चिन्ताहारी।
८४. गुरु ॐ चिन्तामणि।
८५. गुरु ॐ करी नराचा।
८६. गुरु ॐ करी नारायण।
८७. गुरु ॐ करी पुरुषाचा।
८८. गुरु ॐ करी पुरुषोत्तम।
८९. गुरु ॐ जीवात्म्याचा।
९०. गुरु ॐ करी शिवात्मा।
९१. गुरु ॐ शिवात्मा सद्गुरु।
९२. गुरु ॐ तोचि जगद्गुरु ।
९३. गुरु ॐ हरिहर एक।
९४. गुरु ॐ नका करु भेद।
९५. गुरु ॐ अमृतवल्ली ।
९६. गुरु ॐ ब्रह्मवल्ली।
९७. गुरु ॐ सर्वव्यापी।
९८. गुरु ॐ जगतासाठी ।
९९. गुरु ॐ ध्यानीमनी ।
१००. गुरु ॐ रात्रंदिनी ।
१०१. गुरु ॐ शिवपरात्पर ।
१०२. गुरु ॐ त्रिगुणात्मक ।
१०३. गुरु ॐ मन्त्रराज ।
१०४. गुरु ॐ गुरुराज ।
१०५. गुरु ॐ राजाधिराज ।
१०६. गुरु ॐ न करी नाराज ।
१०७. गुरु ॐ करा भजन ।
१०८. गुरु ॐ ने करा भोजन ।
१०९. गुरु ॐ गुरु भक्ति ।
११०. गुरु ॐ गुरु शक्ति ।
१११. गुरु ॐ एकनिष्ठा ।
११२. गुरु ॐ पराकाष्ठा ।
११३. गुरु ॐ गुरुमन्त्र ।
११४. गुरु ॐ गुरुचरित्र ।
११५. गुरु ॐ मूलाधार ।
११६. गुरु ॐ सहस्राकार ।
११७. गुरु ॐ नित्य जपावा ।
११८. गुरु ॐ नित्य पूजावा ।
११९. गुरु ॐ गुरु ।
१२०. गुरु ॐ तारु ।
१२१. गुरु ॐ आदान ।
१२२. गुरु ॐ प्रदान।
१२३. गुरु ॐ ध्याता।
१२४. गुरु ॐ दाता।
१२५. गुरु ॐ सांगाती।
१२६. गुरु ॐ सोबती।
१२७. गुरु ॐ समर्थ।
१२८. गुरु ॐ सामर्थ्य।
१२९. गुरु ॐ प्रकृति ।
१३०. गुरु ॐ ने जाई विकृति।
१३१. गुरु ॐ सिद्धी ।
१३२. गुरु ॐ बुद्धि।
१३३. गुरु ॐ सर्वाङ्ग।
१३४. गुरु ॐ अष्टाङ्ग।
१३५. गुरु ॐ गुरुमूर्ति ।
१३६. गुरु ॐ तेजोमूर्ति ।
१३७. गुरु ॐ विभूति।
१३८. गुरु ॐ त्रैमूर्ति।
१३९. गुरु ॐ ॐकार।
१४०. गुरु ॐ प्रणवोच्चार।
१४१. गुरु ॐ मन्त्रोच्चार।
१४२. गुरु ॐ वर्णोच्चार।
१४३. गुरु ॐ गुरुनाम।
१४४. गुरु ॐ नित्यपाठ।
१४५. गुरु ॐ प्राणप्रतिष्ठा।
१४६. गुरु ॐ सर्वनिष्ठा।
१४७. गुरु ॐ गुरुपाद।
१४८. गुरु ॐ गुरुप्रसाद।
१४९. गुरु ॐ गुरुला याद।
१५०. गुरु ॐ गुरुला साद।
१५१. गुरु ॐ नसे काय।
१५२. गुरु ॐ सर्व उपाय।
१५३. गुरु ॐ ने शक्ति।
१५४. गुरु ॐ ने मुक्ति।
१५५. गुरु ॐ त्रैक्षरी।
१५६. गुरु ॐ सर्वेश्वरी।
१५७. गुरु ॐ धर्म।
१५८. गुरु ॐ ने करा कर्म।
१५९. गुरु ॐ कुण्डलिनीशक्ति।
१६०. गुरु ॐ शिवशक्ति।
१६१. गुरु ॐ प्रेमसागर।
१६२. गुरु ॐ करुणासागर।
१६३. गुरु ॐ गङ्गाधर।
१६४. गुरु ॐ लीलाधर।
१६५. गुरु ॐ नाममङ्गल।
१६६. गुरु ॐ नाममण्डल।
१६७. गुरु ॐ अथाङ्गशक्ति।
१६८. गुरु ॐ चैतन्यशक्ति।
१६९. गुरु ॐ चमत्कार।
१७०. गुरु ॐ साक्षात्कार।
१७१. गुरु ॐ गुरुगीता।
१७२. गुरु ॐ गुरुगाथा।
१७३. गुरु ॐ माझी माऊली।
१७४. गुरु ॐ माझी साऊली।
१७५. गुरु ॐ कल्पतरु।
१७६. गुरु ॐ पापतारु।
१७७. गुरु ॐ कामधेनू।
१७८. गुरु ॐ गुरुमहिमा काय वर्णू।
१७९. गुरु ॐ अखण्डनामावली।
१८०. गुरु ॐ शिवावरी धार धरी।
१८१. गुरु ॐ कल्पनेचा इष्ट।
१८२. गुरु ॐ टाळील अनिष्ट।
१८३. गुरु ॐ एकशे पंच्याऎंशी नाम।
१८४. गुरु ॐ मनेश्वर।
१८५. गुरु ॐ सर्वसुखांचा धाम।

gurunamavali pdf

Advertisements
 

टैग: ,

One response to “गुरुनामावली

  1. Hitoo

    जून 8, 2013 at 9:52 पूर्वाह्न

    Jai Shri Krishna, Thank you So Much, Gr8 Work……. Our Hearty wishes to All Lovely Sadhak Bhai Bhen aur Bachha Lok……..

     

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: